Sumeffektar av inngrep i utmark - Nytt prosjekt

Ei naturforvaltning som tek vare på norsk natur er ein grunnleggande føresetnad for friluftslivet.

Dette prosjektet skal sjå på sumeffektar av inngrep i utmark og utvikling av ein metodikk for handtering av dette i samband med planar og konsekvensutgreiingar. Utgangspunktet er pgf 10 i Naturmangfaldsloven der det er innført krav om vurdering av tekniske inngrep på biologisk mangfald.

Prosjektet er eit samarbeid mellom FRIFO, Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking. Vestlandsforsking er ansvarleg for det faglege innhaldet.

Meir om prosjektet