Ansvarsfordeling mellom kommune og stat i arbeidet med klimatilpassing

Vestlandsforsking har laga eit notat med ein kortfatta og oppdatert oversikt over kva lover og reglar som gjeld innafor klimatilpassing i kommunal infrastruktur og korleis ansvarsforholda er mellom kommune, stat og eventuelle andre aktørar i dag.

Prosjektet er finansiert av KS og Eli Heiberg har vore prosjektleiar for prosjektet.

Publikasjonen kan lastast ned gratis (sjå lenke i høgre marg).