Vestlandsforsking vertskap for studietur om klimatilpassing

Vestlandsforsking er vertskap for ein studietur om lokal klimatilpassing.

Studieturen inngår i eit doktorgradskurs arrangert av Universitetet i Oslo som igjen er ein del av eit nordisk nettverksprosjekt om klimatilpassing der Vestlandsforsking deltek.

For omtale av studieturen, sjå vedlegg.