Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov innen klimasårbarhet og klimatilpasning

Dialogmøte med inviterte aktører arrangert av arbeidsgruppe 2 om klimasårbarhet og klimatilpasning under Regjeringens strategiske samarbeidsforum for klima- og miljøforskning (Klima21) - Gjerdrum, Raumergården, tirsdag 1. september

DEL 1: DIALOGMØTE MED BRUKERGRUPPENE
Formålet med dialogmøtet:
• Få innspill på forskningsbehov fra de institusjoner som så langt ikke har gitt skriftlige innspill til arbeidsgruppe 2
• Ha en bredere dialog med inviterte aktører om hvilke konklusjoner som kan dras om framtidige forskningsbehov med utgangspunkt i de innspillene som har kommet.

Program for dialogmøtet
10:00 Åpning og orientering om formål med møtet.
Ved Carlo Aall, Vestlandsforsking

10:15 Orientering om status når det gjelder forskningsrådets strategi for forskningen på klimasårbarhet og klimatilpasning, formålet med Klima 21 og hvordan arbeidet i arbeidsgruppene skal følges opp
Ved Carlo Aall, Vestlandsforsking

10:45 Sammenfatning av skriftlige innspill som har kommet inn så langt fra de ulike inviterte aktørene
Ved Carlo Aall og Eli Heiberg, Vestlandsforsking

11:30 Lunch

12:30 Presentasjon av resultater fra en studie for NOU Klimatilpasning om kunnskapsstatus når det gjelder forskning på de samfunnsmessige virkninger av klimaendringer og klimatilpasning i Norge
Ved Asbjørn Aaheim, CICERO

13:00 Forberedte innlegg fra de inviterte aktørgruppene
Mattilsynet , ved Mona Torp
Landbruksdepartementet , ved Svein Knutsen
Fiskeri- og kystdepartementet , ved Christina Abildgaard
Norsk institutt for vannforskning, ved Anne Sjøeng
Norsk institutt for luftforskning , ved Gunnar Jordfald

14:00 Diskusjon

15:00 Avslutning

DEL 2: ARBEIDSMØTE FOR ARBEIDSGRUPPE 2
15:00 Kaffe og noe å bite i

16:00 Oppsummering av kunnskapsstatus slik arbeidsgruppa sine medlemmer har spilt inn
Ved Carlo Aall, Vestlandsforsking
Diskusjon

19:00 Middag