Bok om LA21-arbeidet i Norge. Samarbeidsprosjekt med ProSus

Vestlandsforsking skal i samarbeid med ProSus lage ei bok som gir oversikt over og evaluering av arbeidet med Lokal Agenda 21 i Norge. Vestlandsforsking skal bidra med følgjande i boka: eit kapittel historisk oversyn over det kommunale miljøvernarbeidet i Norge; eit kapittel med eksempel på kommunar som har arbeidd med globale miljøproblem med eksempel henta frå økokommunane, prosjektet Berekraftige lokalsamfunn, klimeplanlegging og biologisk mangfald; og bidrag til avslutningskapittelet.
Start date:
End date:
Financed by:
ProSus Universitetet i Oslo
Id:
2247
Project lead: