The Nordic Centre of Excellence NORD-STAR

Vestlandsforsking ved forskingsleiar Carlo Aall og Høgskulen i Oslo ved professor Karl Georg Høyer deltok som assosierte partnarar under opninga av The Nordic Centre of Excellence NORD-STAR (Nordic Strategic Adaptation Research).

Andre partnarar i NORD-STAR er Aalto University, Aarhus University, Chalmers University of Technology, Linköping University, Stockholm Environment Institute, ProjectZero, University of Iceland, NHH og NTNU.

Opninga gjekk føre seg  24. og 25. mai i Norrköping, Sverige. NORD-STAR er ein av så langt tre senter finansiert av Nordisk Råd sitt toppforskingsinitiativ.

”Deltaking i NORD-STAR vil gje Vestlandsforsking ein unik mogelegheit til å delta i det fremste av internasjonal forsking på klimaområdet”, seier forskingsleiar Carlo Aall.

Frå før er Vestlandsforsking med i eit parallelt initiativ frå Nordforsk: deltaking i ein av ti toppforskingsnettverk innan klimatilpassing: Nordclad-net