NHO sitt Global Future program: Eit steg i riktig retning

Kronikk
Id:
oktober 2011

Anne Karin Hamre og Carol Azungi -  Kronikk i Fjordabladet: Eit steg i riktig retning