Aktuelt-arkiv

 • Seminar

  Fylkeskommunen og Vestlandsforsking orienterte kommunane under den årlege haustkonferansen for kommunene i Sogn og Fjordane om prosjektet "Samhandling for Det Grøne Skiftet".

 • Forskarane Øyvind H. Larsen ved Vestlandsforsking og Jon Gunnar Nesse ved Høgskulen i Sogn og Fjordane hadde fredag eit innlegg på The 11th Regional Innovation Policies Conference 2016. Presentasjonen Nesse holdt er ein leveranse i forskingssamarbeidet VRI3 RECIN og konferansen vart halden på Cardiff University i Wales 3.-4. November 2016.

 • Marit Haugan Hove er trainee ved Vestlandsforsking og jobbar m.a. med velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane.

 • Bok

  Professor Rajendra Akerkar ved Vestlandsforsking og Dr Priti Srinivas Sajja fra Sardar Patel University i India, er forfattarar av boka «Intelligent Techniques for Data Science» som kom ut i oktober.

 • Hans Jakob Walnum og Carlo Aall ved Vestlandsforsking har vore redaktørar for eit internasjonalt bokprosjekt om tilbakeslagseffektar i energi- og klimapolitikken.

 • Marit Haugan Hove skal i løpet av året som Framtidsfylket trainee arbeide med velferdsteknologi ved Vestlandsforsking. Etter to månader i jobben har ho allereie fått spreidd bodskapen på forsking.no.

 • I samband med Forskingsdagane har Vestlandsforsking hatt tre kronikkar i Firda, Sogn Avis på forsking.no. Kronikkane tek for seg velferdsteknologi, allemannsretten og kjøtfri måndag.

 • Vestlandsforsking deltek med to innlegg på den første klimakonferansen til organisasjonen Euromontana. Samanslutninga av europeiske fjellregionar der m.a. Sogn og Fjordane fylkeskommune er medlem, skal vedta ein "klimakonvensjon" som skal gi fjellregionar i Europa ei felles forståing om kva klimaendringane kan føre med seg av nye utfordringar for desse regionane.

 • Klimaforskarar frå Vestlandsforsking hjelper Sigbjørn til å leve meir berekraftig i ein NRK TV P3 dokumentar som vart sendt måndag 3.oktober.

 • Aktuelt
  ""

  Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vestlandsforsking, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Hordaland har fått støtte frå Regionalt forskingsfond Vestlandet til eit nytt forprosjekt. Prosjektet skal auke kunnskap om lokale miljøgiftkjelder, korleis klimaendringar kan påverke spreiing av miljøgifter frå desse kjeldene og kva miljøforvaltninga kan gjere for å førebyggje slik skade.

 • Laurdag vart det arrangert forskartorg på Sogningen storsenter i Sogndal der forskarar frå Vestlandsforsking og Høgskulen hadde stand. Vestlandsforsking presenterte tre pågåande prosjekt og fekk også pris for beste stand for prosjektet om havforsuring.

 • Hellenes Yard, Tibber, Sunnfjord Energi, Vestlandsforsking og Sfiinx har fått støtte frå Enova til ei konseptutgreiing for smarte energisystem på Øyrane i Førde. Utgreiinga skal gje svar på korleis ein kan utnytte energiressursar på ein best muleg måte innanfor industri- og bustadområdet.

 • Fylkeskommunen, IT-forum Breiband og Vestlandsforsking har jobba saman med søknaden som no gjer at fylket får 30 millionar frå staten til utbygging av breiband. Dei 30 nye millionane frå staten løyser i tillegg ut millionar frå fylkeskommunen og kommunane.

 • Forskararar frå Høgskulen og Vestlandsforsking inviterer til aktivitetar, undring og innblikk på Amfi Sogningen laurdag 24. september kl 12.00 - 14.00

 • Forskingsdagane er Noregs nasjonale forskingsfestival! Årets tema er "grenser" og det er mange spennande arrangement i Sogndal og Førde.

 • Sentrale, lokale og fylkespolitikarar frå Arbeiderpartiet vitja Sogndal for å få innspel om berekraftig transport og grøn omstilling i næringslivet.

 • Vestlandsforsking var medarrangør av den 4. nordiske konferansen om klimatilpassing som blei arrangert i Bergen i august.

 • Stadig fleire arbeider med og set si lit til velferdsteknologi, og no skal det reknast på kva gevinst det kan gje!

 • 21. -22. juni i år vart det halde eit vellukka seminar om opplevingsbasert forsking. 25 forskarar frå 5 nordiske land møttest, Agnes Brudvik Engeset frå Vestlandsforsking var blant deltakarane.

 • Vestlandsforsking er medarrangør av den 4. nordiske konferansen om klimatilpassing som blir arrangert i Bergen i august.