Fase 2 skal støtte og sikre innføring av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgssektoren i kommunane og spesialisthelsetenesta og i tillegg utvikle innhald og  kvaliteten i samhandling til beste for pasientane.  Hovudmålet skal realiserast gjennom tre delmål:

  1. Arbeide vidare med å styrke samarbeidet mellom legane og PLO
  2. Utvikle og etablere kommunikasjon PLO og Helse Førde
  3. Gevinstrealisering ogh dokumentasjon av gode eksempel
Start date:
End date:
Financed by:
KS
Id:
6324
Project lead:
Forskingsleiar TekSam
Project staff: