Transport generert av landbrukssektoren

Det grunnleggande siktemålet med prosjektet er å fylle det tomrommet som eksisterer når det gjeld data om transport generert av landbrukssystemet. Vårt formål er å systematisere eksisterande data og kunnskap, og produsere nytt materiale som samla sett kan gi eit dekkande bilete av transportarbeidet i heile landbrukssystemet. Med transport i landbrukssystemet forstår vi den transporten som er knytt til landbruksprodukt frå "vogge til grav", der også transporten av innsatsfaktorane i primærproduksjonen er med, og der transporten knytt til omsetning, sal og konsum av matvarene er inkludert.
Start date:
End date:
Financed by:
Norges forskningsråd
Id:
2191
Project staff: