Villrein - konsekvensar for lokal- og storsamfunnet

Prosjektet har som hovudmål å samle inn, systematisere og vurdere kritisk, kvaliteten på eksisterande kunnskap om dei verdiar som villrein representerer generelt for lokale interesser, for storsamfunnet og for ulike typar av lokalsamfunn og sosiale grupper. Fokus vil bli retta mot dei økonomiske verdiane, både for grunneigarar, lokalsamfunn, turistnæring og storsamfunn, og norske forskingsresultat ned til og med hovudfagsnivå.
Start date:
End date:
Financed by:
Villreinrådet
Id:
2182
Project lead: